اخبار برگزیده
تشرف به آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان بوئین زهرا استان قزوین
بخش مرکزی، رامند، دشتابی و شال شهرستان بوئین زهرا
جهت تهیه تصاویر و اطلس امامزادگان و بقـاع متبرکـه استان قزوین
به همت روابط عمومی اوقاف و امورخیریه استان قزوین