اخبار استان

پنجشنبه6مهر1402

16:50

جلسه اداره ثبتی و حقوقی و اوقافی اوقاف و امورخیریه استان قزوین

عکس : سیدمحمد سیدعلیزاده

عکس : سیدمحمد سیدعلیزاده

تصاویر